HAVEN-EXCURSIEVOORWAARDEN

HAVEN-EXCURSIEVOORWAARDEN 

(over aansprakelijkheid, veiligheid, betaling en meer)

De havenexcursies van EIC Mainport Rotterdam zijn mogelijk dankzij de medewerking van het bedrijfsleven in het Rotterdamse haven en industriegebied. Op de bedrijfsterreinen gelden diverse maatregelen op het gebied van orde en veiligheid. Een gevolg van het aparte karakter van het havengebied. De haven is immers een dynamisch en internationaal knooppunt van goederenstromen en tevens een compact en intensief industriegebied. Met het oog daarop zijn onderstaande havenexcursievoorwaarden opgesteld.
In deze excursievoorwaarden wordt verstaan onder:
- de opdrachtgever: de deelnemende onderwijsinstelling/groep/organisatie
en onder
- EIC Mainport Rotterdam: de Stichting Educatief Informatie Centrum Mainport Rotterdam
ALGEMEEN
De opdrachtgever stelt EIC Mainport Rotterdam tijdig in het bezit van  een lijst met de nummers van de identiteitsbewijzen van alle deelnemers (en begeleiders). Let op: het gaat dus niet om BSN (burgerservicenummers) ! Deze lijst dient één week voorafgaand aan de excursie in ons bezit te zijn.
Een ID is verplicht. Alle deelnemers van 14 jaar en ouder dienen gedurende de excursie een identiteitsbewijs (ID-kaart, paspoort, rijbewijs) bij zich te dragen. Beveiligingsmensen van een bedrijf kunnen er naar vragen.
Alle deelnemers dienen op de hoogte te zijn van de veiligheidsvoorschriften en deze excursie voorwaarden. Het is de taak van de opdrachtgever om alle deelnemers (incl. begeleiders!) van deze voorschriften en regels op de hoogte te stellen.
Aanwijzingen van de gids gedurende de excursie dienen onmiddellijk te worden opgevolgd.
Het is deelnemers verboden om op de terreinen af te wijken van de door de gids aangeduide route.
Het dragen van helmen en/of hesjes en veiligheidsbrillen is op een aantal terreinen verplicht. Mocht dit zo zijn dan worden deze gedurende de excursie uitgereikt.
Op de bedrijfsterreinen mag niet gerookt worden. Aanstekers of lucifers mogen niet worden meegenomen. Tevens is het verboden mobiele telefoons mee te nemen tijdens de bedrijfsbezoeken!
Mobiele telefoons en alle andere elektronische apparatuur mogen tijdens de bedrijfsbezoeken niet worden gebruikt. Tijdens het betreden van de bedrijfsterreinen moet deze apparatuur in de bus worden achtergelaten. Op de EIC havenexpositie daarentegen werken de deelnemers met een app waarbij gebruik van de eigen mobiele telefoon noodzakelijk is.
Op de bedrijfsterreinen mogen geen foto’s/filmopnamen worden gemaakt; ook niet vanuit de bus
Bij bedrijven is een ieder verplicht passende kleding en stevige schoenen (geen open schoenen of slippers) te dragen.
Bij bezoeken aan de chemische industrie en olieraffinaderijen zijn onbedekte lichaamsdelen (armen en benen) niet toegestaan !

VERZEKERINGEN
De opdrachtgever staat er voor in dat:
- Er een naar aard en omvang een adequate aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten voor alle deelnemers en begeleiders vóór aanvang van de excursie, waarop tevens is gedekt de aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan bezochte terreinen en bedrijven alsmede de daaruit voortvloeiende schade. Dit geldt tevens voor de tentoonstelling van EIC Mainport Rotterdam;
- de premie van hiervoor bedoelde verzekering is voldaan;
- ook het (bus)vervoer terzake verzekerd is.

AANSPRAKELIJKHEID
- EIC Mainport Rotterdam sluit elke aansprakelijkheid voor schade ontstaan aan deelnemers
en/of begeleiders tijdens de excursie uit, waaronder begrepen het vervoer van en naar
bezochte terreinen en bedrijven
- De deelnemers aan de excursies dienen zich te houden aan de voorschriften, zoals die
gelden op de te bezoeken bedrijfsterreinen en op de expositie van EIC Mainport
Rotterdam. Diegenen die zich niet houden aan de voorschriften kan de toegang tot de
terreinen worden geweigerd , dan wel kunnen van de terreinen worden verwijderd. Het
niet weigeren van de toegang c.q. het niet verwijderen levert ingeval van aansprake-
lijkheid van de deelnemer(s) of begeleiders voor schade geen eigen/medeschuld van
EIC Mainport Rotterdam op.
- EIC Mainport Rotterdam is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die direct of
indirect het gevolg is van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer,
zoals overtredingen van wetten en voorschriften, ontoereikende persoonlijke uitrusting,
onjuist handelen of niet handelen, het negeren van instructies of aanbevelingen of het
niet houden aan veiligheidsvoorschriften.
- EIC Mainport Rotterdam is niet aansprakelijk voor vermissing of diefstal van persoonlijke
eigendommen van de deelnemers.
- EIC Mainport Rotterdam aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door deelnemers en/of
begeleiders veroorzaakte schade aan derden, waaronder mede wordt verstaan de te
bezoeken terreinen en bedrijven. 
- De opdrachtgever vrijwaart EIC Mainport Rotterdam van eventuele aanspraken terzake.
De aansprakelijkheid van EIC Mainport Rotterdam is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

BETALING
- De kosten van de excursie, inclusief een havengids en het bezoek aan de EIC –
havententoonstelling bedragen € 8,75 per deelnemer voor een dagprogramma en
€ 5,75 voor een halve dag. De toegangsprijs voor alleen een bezoek aan de havententoonstelling bedraagt € 3,00.
Opdrachtgever ontvangt na de excursie een factuur waarbij wordt uitgegaan van het aantal vooraf opgegeven deelnemers op de lijst met id-nummers die we één week van te voren van u hebben ontvangen.
Het huren van de bus(sen) is voor rekening van de opdrachtgever tenzij anders wordt overeengekomen.

ANNULERING
bij annulering van een excursie meer dan 20 dagen voor de excursiedatum is de opdrachtgever geen kosten verschuldigd
bij annulering van de excursie van 20 – 5 dagen voor de excursiedatum is opdrachtgever 50% van de kosten verschuldigd
bij annulering van de excursie minder dan 5 dagen voor de excursiedatum is de opdrachtgever 100 % van de excursiekosten verschuldigd

In alle gevallen waarin deze excursievoorwaarden niet voorzien, beslist de directie van EIC Mainport Rotterdam

Rotterdam/Rozenburg, januari 2017.

Excursie Maasvlakte

Het EIC organiseert unieke busexcursies met bezoeken aan bedrijven in het haven- en industriegebied, diverse uitzichtpunten, en een bezoek aan de havenexpositie van het EIC. Trek voor een excursie gerust een hele schooldag uit, want het havengebied is 45 kilometer lang. Heel populair is een excursie naar Maasvlakte 2 en het Infocentrum Futureland over dit in aanleg zijnde nieuwe haven gebied. Voor een voorbeeld - excursieprogramma: klik hier

Onderwijsmateriaal

Download hier de app Haven in cijfers

Contactgegevens

Bezoekadres:
Noordzeeweg 6
3181 ML Rozenburg
Havennummer 5325

Openingstijden:

08:30 - 17:00 uur
Zaterdag en zondag gesloten
Faxnummer: 0181 - 21 95 90
E-mail: info@eic-mainport.nl

Telefoonnummer:
0181 - 29 60 29